NED380866NED

i U . S t ЛИГА ПГРПРИЫХЪ РЕФОРМЪ, ^ Редакц1онный комитетъ: П. П. Масловъ, С. Л. Масловъ, Н. П. Огановск1й : ^ и А. В. Чаяновъ. * . Сер1я А. № 5. - ^ ^ , I ' ^ _ \Л^ ' ? . / - i Сщтисшическг а СпрабочмпЬ по аграрному вопросу состаыенъАграцшмъОтйлешвмъ Зконошескагв ОтШа ВсвросШскага ЗемсЕаго Союза ао1ЪобщейредаЕц1ейЯ. С. Артюховаi А^. В. Чаянова. В Ы П У С К Ъ С е л ь с к о е х о з я й с т в о ^ - ^Ia.cxfc> 1. •^ 4> л ьок о-х.сщ 5Д й ствеи н ая гт е р е г т п с ь 1QU5 г . 1 : Q J Книгоиздательство ^ „ У Н И В Е Р С А Л Ь Н А Я Б И Б Л 1 0 Т Е К А “ л , М О С К В А . * "" ' Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека

RkJQdWJsaXNoZXIy