NED364371NED

ДЕНЕЖНЫЙ ОТЧЕТЪ по 1-ой G e/ibcrto» Х о зя й с тв е н н о й В ы с та в к а въ с. Петровскомъ 1913 г. ц р И ^ о д ъ. j 1 Г о суд ар ств е н н о е К о н н о з а в о д с т в о .......................................... РУБ. 350 к.| 2 Гр. В . В. М у с и н ъ - П у ш к и н ъ ................................................... 25 3 Д е п а р та м е н та З е м л е д З ш я ....................................................... 250 4 М о ско в. Губер. З е м с т в о ........................................................... 250 5 Р у зс к о е У'Ьз. З е м с т в о ................................................................ 150 6 И м . М . 0. П. Р . К о н н о з а в о д с т в а .......................................... 300 1 7 П етров. С .-Х . 0 - в о ................................................................... 47 78 8 Р о ж д . С .-Х . 0 - в о ....................................................................... 30 9 j Ссудо-сбер. Т о в а р и щ е с т в о .......................................... 30 10 П етро вско е ссуд о- сбер. Т о в а р и щ е с т в о .............................. 30 11 °/0 отъ вк л ад а 300 р у б ............................. ................................. ! 5 И то го . . . 1467 78 Р А С X О Д Ъ. РУБ. к. По отдЪлу л о ш а д е й ................................................................................ 350 „ „ крупн. рогатаго с к о т а .........................................* 642 „ „ овецъ......................................................................................... 93 п я птицъ ..................................................................................... 20 90 „ „ п ч е л ъ .......................................................................* . . 25 [ „ „ полевод., сад. и огород............................................... 98 М о л еб ен ъ .......................................................................................................... 5 О бЪ дъ.................................................................................................................. 73 85 Плотничьи р а с х о д ы ................................................................................ 57 30 Ф л а г и ............................................................................................................... 25 99 В ы в Ъ ск и ......................................................................................................... 17 Фотогр. п р и н а д л е ж н о с т и ................................................................. 5; 70‘ К анцелярсш е р а сх о д ы ........................................................................... 6] 50 По’Ь з д к а ......................................................................................................... 8! ; П е с о к ъ .........................................................................................................., 1б!;&7; Почтов. р а с х о д ы ...................................................................................... 2| 30 А ф и ш и .............................................................................................................. 15 1 ; Остатокъ 5 р. 37 к. Итого . . . 1462! 4 1!

RkJQdWJsaXNoZXIy