NED364369NED

мштатя*^< | 5 ' ^ i ___ — - ОТЧЕТ! 46 Е М Г Г Е М V -S A I t СЕЛЬСКО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ -зф! И )#=- В Ы С Т А В К И , c j c T p o e t f t f o ^ в ъ г * в* 1 9 0 1 2°fy ДОинсцимъ Обществомъ ( В е л ь с к a w Х о з я й с т в а . KF -т* -г- -iVc- м и н с к ъ . типо-литограф 1 я X. иМасьманъ- Телефонъ № 111. 190 2 .

RkJQdWJsaXNoZXIy